0233 329 903 (Po-Pia, 8-16)
Obľúbené 0

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetových stránok www.slevoteka.sk je spoločnosť Slevoteka.cz s.r.o., IČO: 292 43 092, so sídlom Brno - Černovice, Olomoucká 704/174, PSČ 627 00, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 67945 , (ďalej len "prevádzkovateľ").

Prevádzkovateľ vydáva a zverejňuje v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občanský zákoník, v znení neskorších predpisov a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov tieto:

I. Všeobecné ustanovenie

Prevádzkovateľ na svojich internetových stránkach www.relaxero.sk umožňuje zákazníkovi získanie kupónu na určitý tovar, či službu (ďalej len „kupónu“) v prípade, že si tento tovar, či službu objedná minimálne dopredu stanovený počet zákazníkov. Prevádzkovateľ tak iba sprostredkováva dodanie tovaru, či poskytnutie služby. Dodávateľom tovaru, či poskytovateľom služby je osoba odlišná od prevádzkovateľa, ktorá je v ponuke tovaru, či služby dopredu presne identifikovaná (ďalej len „poskytovateľ“).

Zákazník objednávkov akceptuje tieto Obchodné podmienky zverejnené prevádzkovateľom na internetovej stránke www.relaxero.sk. Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa, zákazníka a poskytovateľa.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje ku každej objednávke platbou kartou alebo kredity vystaviť EET účtenku. Na požiadanie ju zákazníkovi dodá e-mailom na adresu uvedenú v objednávke.

II. Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľ – je právnicka osoba Slevoteka.cz s.r.o., IČ: 292 43 092 so sídlom Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským soudem v Brně, oddiel C, vložka 67945.

Užívateľ – osoba, ktorá navštívi alebo akýmkoľvek iným spôsobom používa stránky www.relaxero.sk.

Spotrebiteľ – osoba, ktorá uzatvorila s prevádzkovateľom spotrebiteľskú zmluvu a má právo uplatniť kupón u poskytovateľa služby.

Poskytovateľ služby – fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje služby alebo produkty, ktoré sú predmetom kupónu.

Spotrebiteľská zmluva – je zmluva uzatvorená medzi spotrebiteľom na jednej strane a poskytovateľom služby na strane druhej. Táto zmluva vzniká zaslaním potvrdenia objednávky prevádzkovateľom na email spotrebiteľa.

Kupón – je potvrdením na poskytnutie služby alebo produktu poskytovateľom služby. Tento kupón dáva spotrebiteľovi právo využíť služieb alebo produktov za podmienok na ňom uvedených.

III. Vzťah medzi prevádzkovateľom a zákazníkom

Obsahom vzťahu je záväzok prevádzkovateľa umožniť zákazníkovi získanie kupónu na tovar, či službu poskytovateľa opísanú v ponuke a záväzok zákazníka zaplatiť za dopredu stanovených podmienok zjednanú cenu na účet prevádzkovateľa.

IV. Objednanie služby, či tovaru

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí a ich odoslanie prevádzkovateľovi. Odoslaním objednávky prevádzkovateľovi sa objednávka pre zákazníka stáva záväznou.

Objednávka je návrhom zmluvy na dodanie tovarov, či poskytnutie služby poskytovateľom, ktorej uzatvorenie prevádzkovateľ sprostredkováva. K uzatvoreniu zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky prevádzkovateľom. Zmluva vznikne v prípade, že si kupón objedná minimálny stanovený počet zákazníkov.

V. Dodanie kupónu

Za doručenie kupónu zákazníkovi sa považuje doručenie emailu s odkazom na stiahnutie elektronickej verzie kupónu. Príslušný odkaz na kupón je aktívny po dobu 100 dní odo dňa odoslania emailu zákaznikovi s odkazom na stiahnutie elektronickej verzie kupónu. Kupón je možné taktiež obdržať zaslaním na adresu zákazníka, ktorú za tým účelom uvedie prevádzkovateľovi – v takom prípade však zákazník hradí náklady na doručenie kupónu.

VI. Podmienky použitia kupónu

Podmienky užitia kupónu sú uvedené priamo na ňom alebo boli uvedené v ponuke tovaru, či služby na www.relaxero.sk a zákazník sa zaväzuje k ich dodržaniu.

Po uplynutí doby platnosti kupónu stráca zákazník nárok na dodanie tovaru, či poskytnutie služby bez nároku na vrátenie ceny, záväzok poskytovateľa zaniká uplynutím doby platnosti kupónu.

V rámci jednej objednávky si môže zákazník objednať iba jeden kupón, pokiaľ nie je v ponuke stanovené inak. Kupón je možné použiť iba raz, ak nie je stanovené inak. Prevádzkovateľ ani poskytovateľ nenesú zodpovednosť za stratu, odcudzenie alebo poškodenie či zničenie kupónu.

V prípade, že zákazník premení kupón za nižšiu než jeho pôvodnú hodnotu, nemá nárok na doplatenie hodnoty kupónu alebo nový kupón na zvyšok hodnoty pôvodného.

VII. Cena a platba

Cena ponúkaného tovaru a služby je vždy uvedená v ponuke na internetových stránkach www.relaxero.sk vrátane uvedenia zľavy, ktorá je poskytovaná.

Pri objednávke služby alebo tovaru dôjde k autorizácii platby zákazníka. Platba pri spôsobe platby, u ktorej je to možné, bude zrealizovaná až po skončení ponuky v prípade, že si službu alebo tovar objedná minimálne stanovený počet zákazníkov. Pokiaľ si službu alebo tovar neobjedná minimálne stanovený počet zákazníkov, bude autorizácia platobnej transakcie zrušená a ukončená.

Platbu je možné realizovať:

  • Prevodom na účet – zákazník sa zaväzuje po dosiahnutí minimálneho stanoveného počtu zákazníkov, ktorí si objednajú kupón, zaplatiť stanovenú cenu prevodom najneskôr nasledujúci pracovný deň po obdržaní informačného mailu.
  • Platba platobnou (príp. kreditnou) kartou - peniaze budú strhnuté až vo chvíli, kedy si kupón objedná minimálne stanovený počet zákazníkov.

V prípade, že nedôjde k aktivácii ponuky, všetky záväzky zmluvných strán zanikajú ku dňu ukončenia platnosti ponuky a v prípade, že prevádzkovateľ už obdržal platbu zákazníka, je povinný mu ju do 3 pracovných dní vrátiť.

VIII. Zodpovednosť prevádzkovateľa a poskytovateľa

Informácie o pôvodných cenách (pred zľavou) a zľavách uvedené na internetových stránkach www.relaxero.sk sú poskytované na základe informácií získaných od poskytovateľa a prevádzkovateľ tak nenesie zodpovednosť za ich správnosť.

Vzhľadom k tomu, že tovar je dodávaný a služby poskytované priamo poskytovateľom, nesie zodpovednosť za riadne a včasné dodanie tovaru, či poskytnutie služby priamo poskytovateľ. Zákazník je tak povinný svoje práva, zvlášť týkajúce sa zodpovednosti za vady, uplatňovať u poskytovateľa.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za poskytnutie zľavy u poskytovateľa, lebo prevádzkovateľ o zľavách prostredníctvom svojich internetových stránok iba informuje.

Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za žiadne škody či ušlý zisk, vzniknutý v súvislosti s užitím služby, či tovaru.

IX. Odstúpenie od zmluvy

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od doručenia kupónu, a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Odstúpenie od zmluvy musí byť Poskytovateľovi doručené najneskôr 14. dňa od doručenia kupónu a v kópii Prevádzkovateľovi.

Vzhľadom k tomu, že platba za kupón je vykonávaná na účet Prevádzkovateľa, je zákazník povinný o svojom odstúpení informovať aj Prevádzkovateľa, aby v prípade, že celá platba ešte nebola Prevádzkovateľom prevedená Poskytovateľovi, mohol Prevádzkovateľ vrátiť takú časť platby zákazníka späť zákazníkovi.

X. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požiadať zákazníka o uverejnenie niektorých osobných údajov za účelom ďalšieho spracovania. Prevádzkovateľ sa zaväzuje s tými údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi zvlášť v súlade so zákonom č. 101/2002 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov a poskytnuté osobné údaje, ktoré bude chcieť prevádzkovateľ využiť nad rámec spracovania nutného pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, budú spracované podľa podmienok uvedených nižšie.

Zákazník poskytnutím uvedených osobných údajov dobrovoľne súhlasí s tým, aby údaje poskytnuté v rozsahu, ktorý zákazník v konkrétnom prípade vyplnil, či, ktoré boli o zákazníkovi získane na základe uzatvorenej zmluvy, či v rámci prihlásenia na internetových stránkach prevádzkovateľa, boli spracované prevádzkovateľom a poskytovateľom za účelom zaistenia potrebnej komunikácie pre plnenie uzatvorenej zmluvy a pre účely vnútorných rozborov a analýz. V prípade, keď je príjemcom tovaru či služby osoba odlišná od zákazníka, môžu byť jej osobné údaje použité iba pre účely splnenia zmluvy, k akémukoľvek ďalšiemu spracovaniu jej osobných údajov je nutný jej výslovný súhlas.

Spracovaním vyššie uvedených osobných údajov môže prevádzkovateľ poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Registrovaný zákazník môže kedykoľvek písomne na dostupných kontaktných miestach uvedených na internetových stránkach prevádzkovateľa požiadať o vymazanie osobných údajov alebo ich opravu.

XI. Záverečné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.relaxero.sk v deň odoslania elektronickej objednávky. Zmeny obchodných podmienok sú možné iba zo strany prevádzkovateľa. Vzťahy, ktoré neupravujú tieto Všeobecné obchodné podmienky, sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, zvlášť príslušnými ustanoveniami zákona č. 634/1992 Zb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Webové prezentácie iných subjekotv, na ktoré internetové stránky prevádzkovateľa odkazujú, nie sú pod kontrolou prevádzkovateľa, a ten teda nezodpovedá za ich obsah, či vzhľad. Prevádzkovateľ zároveň nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu, či propagáciu realizovanú akoukoľvek treťou osobou prostredníctvom internetovej stránky www.relaxero.sk.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 3. 2017.

Informačné oznámenie o EET

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

telefon

0233 329 903

Vo všedné dni od 08:00 do 16:00


telefon

podpora@relaxero.sk

Napíšte nám dotaz a radi zodpovieme.

založeno 2010

Sme špecialisti na cestovanie
už od roku 2010


:)

Garantujeme vašu 100%
spokojnosť