0233 329 903 (Po-Pia 8-18)
Obľúbené 0

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetových stránok www.relaxero.sk je spoločnosť Slevoteka.cz s.r.o., IČO: 292 43 092, so sídlom Brno - Černovice, Olomoucká 704/174, PSČ 627 00, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 67945 , (ďalej len "prevádzkovateľ").

Prevádzkovateľ vydáva a zverejňuje v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občanský zákoník, v znení neskorších predpisov a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov tieto:

I. Všeobecné ustanovenie

Prevádzkovateľ na svojich internetových stránkach www.relaxero.sk umožňuje zákazníkovi získanie voucheru na určitý tovar, či službu (ďalej len „voucher“) v prípade, že si tento tovar, či službu objedná minimálne dopredu stanovený počet zákazníkov. Prevádzkovateľ tak iba sprostredkováva dodanie tovaru, či poskytnutie služby. Dodávateľom tovaru, či poskytovateľom služby je osoba odlišná od prevádzkovateľa, ktorá je v ponuke tovaru, či služby dopredu presne identifikovaná (ďalej len „poskytovateľ“).

Zákazník objednávkov akceptuje tieto Obchodné podmienky zverejnené prevádzkovateľom na internetovej stránke www.relaxero.sk. Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa, zákazníka a poskytovateľa.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje ku každej objednávke platbou kartou alebo kredity vystaviť EET účtenku. Na požiadanie ju zákazníkovi dodá e-mailom na adresu uvedenú v objednávke.

II. Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľ – je právnicka osoba Slevoteka.cz s.r.o., IČ: 292 43 092 so sídlom Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským soudem v Brně, oddiel C, vložka 67945.

Užívateľ – osoba, ktorá navštívi alebo akýmkoľvek iným spôsobom používa stránky www.relaxero.sk.

Spotrebiteľ – osoba, ktorá uzatvorila s prevádzkovateľom spotrebiteľskú zmluvu a má právo uplatniť voucher u poskytovateľa služby.

Poskytovateľ služby – fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje služby alebo produkty, ktoré sú predmetom voucher.

Spotrebiteľská zmluva – je zmluva uzatvorená medzi spotrebiteľom na jednej strane a poskytovateľom služby na strane druhej. Táto zmluva vzniká zaslaním potvrdenia objednávky prevádzkovateľom na email spotrebiteľa.

Voucher – je potvrdením na poskytnutie služby alebo produktu poskytovateľom služby. Tento voucher dáva spotrebiteľovi právo využíť služieb alebo produktov za podmienok na ňom uvedených.

III. Vzťah medzi prevádzkovateľom a zákazníkom

Obsahom vzťahu je záväzok prevádzkovateľa umožniť zákazníkovi získanie voucheru na tovar, či službu poskytovateľa opísanú v ponuke a záväzok zákazníka zaplatiť za dopredu stanovených podmienok zjednanú cenu na účet prevádzkovateľa.

IV. Objednanie služby, či tovaru

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí a ich odoslanie prevádzkovateľovi. Odoslaním objednávky prevádzkovateľovi sa objednávka pre zákazníka stáva záväznou.

Objednávka je návrhom zmluvy na dodanie tovarov, či poskytnutie služby poskytovateľom, ktorej uzatvorenie prevádzkovateľ sprostredkováva. K uzatvoreniu zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky prevádzkovateľom. Zmluva vznikne v prípade, že si voucher objedná minimálny stanovený počet zákazníkov.

V. Dodanie voucheru

Za doručenie voucheru zákazníkovi sa považuje doručenie emailu s odkazom na stiahnutie elektronickej verzie voucheru. Príslušný odkaz na voucher je aktívny po dobu 100 dní odo dňa odoslania emailu zákaznikovi s odkazom na stiahnutie elektronickej verzie voucheru. Voucher je možné taktiež obdržať zaslaním na adresu zákazníka, ktorú za tým účelom uvedie prevádzkovateľovi – v takom prípade však zákazník hradí náklady na doručenie voucheru.

VI. Podmienky použitia voucheru

Podmienky užitia voucheru sú uvedené priamo na ňom alebo boli uvedené v ponuke tovaru, či služby na www.relaxero.sk a zákazník sa zaväzuje k ich dodržaniu.

Po uplynutí doby platnosti voucheru stráca zákazník nárok na dodanie tovaru, či poskytnutie služby bez nároku na vrátenie ceny, záväzok poskytovateľa zaniká uplynutím doby platnosti voucheru.

Voucher je možné použiť iba raz, ak nie je stanovené inak. Prevádzkovateľ ani poskytovateľ nenesú zodpovednosť za stratu, odcudzenie alebo poškodenie či zničenie voucheru.

V prípade, že zákazník premení voucheru za nižšiu než jeho pôvodnú hodnotu, nemá nárok na doplatenie hodnoty voucheru alebo nový voucher na zvyšok hodnoty pôvodného.

VII. Cena a platba

Cena ponúkaného tovaru a služby je vždy uvedená v ponuke na internetových stránkach www.relaxero.sk vrátane uvedenia zľavy, ktorá je poskytovaná.

Platbu je možné realizovať:

 • Kartou
 • Prevodom
 • Zloženkou
 • Na faktúru

Viac o týchto formách platby sa dočítate v časti Všetko o nákupe v sekcii Platba.

VIII. Zodpovednosť prevádzkovateľa a poskytovateľa

Informácie o pôvodných cenách (pred zľavou) a zľavách uvedené na internetových stránkach www.relaxero.sk sú poskytované na základe informácií získaných od poskytovateľa a prevádzkovateľ tak nenesie zodpovednosť za ich správnosť.

Vzhľadom k tomu, že tovar je dodávaný a služby poskytované priamo poskytovateľom, nesie zodpovednosť za riadne a včasné dodanie tovaru, či poskytnutie služby priamo poskytovateľ. Zákazník je tak povinný svoje práva, zvlášť týkajúce sa zodpovednosti za vady, uplatňovať u poskytovateľa.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za poskytnutie zľavy u poskytovateľa, lebo prevádzkovateľ o zľavách prostredníctvom svojich internetových stránok iba informuje.

Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za žiadne škody či ušlý zisk, vzniknutý v súvislosti s užitím služby, či tovaru.

IX. Práva z chybného plnenia za tovar

Práva a povinnosti prevádzkovateľa a zákazníka z chybného plnenia za tovar sa riadi príslušnými právnymi predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka. Prevádzkovateľ prehlasuje, že zodpovedá zákazníkovi za to, že tovar pri jeho prevzatí nemá vady. Ak sa prejaví vada tovaru v lehote šiestich mesiacov od prevzatia tovaru, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Prevádzkovateľ zákazníkovi zodpovedá za to, že:

 • tovar má vlastnosti, ktoré si prevádzkovateľ a zákazník dohodli, popr. ak nie je také dojednanie, má tovar vlastnosti, ktoré prevádzkovateľ popísal a zákazník očakával s ohľadom na povahu tovaru;
 • tovar je v zodpovedajúcej hmotnosti, miere a množstve;
 • tovar zodpovedá príslušným právnym predpisom;
 • tovar sa hodí k účelu, pre ktorý ho prevádzkovateľ uvádza, popr. účelu, ku ktorému sa príslušný tovar zvyčajne užíva;
 • tovar zodpovedá akosti, predlohe, popr. dohodnutej vzorke, pokiaľ bolo toto určené.

Práva z vadného plnenia za tovar je zákazník povinný uplatniť u prevádzkovateľa, konkrétne e-mailom na adrese: podpora@relaxero.sk. Zákazník je oprávnený uplatniť reklamáciu iba v záručnej lehote, ktorá predstavuje dva roky, ak nie je u konkrétneho tovaru uvedené prevádzkovateľom inak.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že záruka na tovar sa nevzťahuje najmä na:

 • Tovar, ktorý bol reklamovaný po záručnej lehote;
 • tovar bol násilne narušený neopatrným a neodborným zaobchádzaním zákazníka, napr. tak, že tovar je poškriabaný;
 • tovar bol neodborne inštalovaný, upravovaný či opravovaný zákazníkom;
 • tovar bol zákazníkom používaný v rozpore s účelom, pre ktorý bol tovar vyrobený, a pre ktorý je tento tovar bežne používaný.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že rozhodne o reklamácii najneskôr do 7 pracovných dní od uplatnenia reklamácie a vyrozumie o výsledku a spôsobe riešenia reklamácie zákazníka na adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Prevádzkovateľ sa ďalej zaväzuje, že bude reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Nárok na uplatnenie reklamácie zaniká, ak došlo k poškodeniu tovaru pri preprave. Všetky ďalšie podrobnosti reklamácie sú uvedené na stránke www.relaxero.sk/reklamacni-rad

X. Odstúpenie od zmluvy

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 15 kalendárnych dní od zaplatenia voucheru, a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Zákazník je povinný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete odstúpenie od zmluvy dodávateľovi odoslať.

Vzhľadom k tomu, že platba za voucher je vykonávaná na účet Prevádzkovateľa, je zákazník povinný o svojom odstúpení informovať aj Prevádzkovateľa, aby v prípade, že celá platba ešte nebola Prevádzkovateľom prevedená Poskytovateľovi, mohol Prevádzkovateľ vrátiť takú platbu zákazníka späť zákazníkovi.

Po uplynutí tejto lehoty je možné vrátenie peňazí formou kreditov, a to v plnej výške hodnoty voucheru. Táto možnosť platí 30 kalendárnych dní od zaplatenia voucheru.

V prípade vykonanej záväznej rezervácie termínu pobytu / zájazdu platí navyše storno podmienky Poskytovateľa uvedené na Vouchera.

Dodávateľ prehlasuje, že zákazník môže v súlade s ustanovením §1820 ods. 1, písm. f) NOZ využiť formulár na podanie odstúpenia od zmluvy, ktorý je k dispozícii tu. Súčasne so vzorovým formulárom týmto podáva dodávateľ zákazníkovi vzorové ponaučenie k možnosti odstúpiť od zmluvy, ktoré je k dispozícii tu.

XI. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Slevoteka.cz s.r.o., ktoré sú dostupné tu.

XII. Niektoré ďalšie práva a povinnosti strán

Zákazník má právo na mimosúdne riešenie sporov z kúpnej zmluvy u Českej obchodnej inšpekcie, IČO: 00020869, so sídlom Praha 2, Nové Město Štěpánská 567/15,www.coi.cz, a to na základe návrhu účastníka podaného do jedného roka od prvého uplatnenia sporného práva.

XII. Záverečné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.relaxero.sk v deň odoslania elektronickej objednávky. Zmeny obchodných podmienok sú možné iba zo strany prevádzkovateľa. Vzťahy, ktoré neupravujú tieto Všeobecné obchodné podmienky, sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, zvlášť príslušnými ustanoveniami zákona č. 634/1992 Zb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Webové prezentácie iných subjekotv, na ktoré internetové stránky prevádzkovateľa odkazujú, nie sú pod kontrolou prevádzkovateľa, a ten teda nezodpovedá za ich obsah, či vzhľad. Prevádzkovateľ zároveň nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu, či propagáciu realizovanú akoukoľvek treťou osobou prostredníctvom internetovej stránky www.relaxero.sk.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 25. 5. 2018.

 

telefon

0233 329 903

Vo všedné dni od 08:00 do 18:00


telefon

podpora@relaxero.sk

Napíšte nám dotaz a radi zodpovieme.

založeno 2010

Sme špecialisti na cestovanie
už od roku 2010


:)

Garantujeme vašu 100%
spokojnosť