0233 329 903 (Po-Pia 8-18)
Obľúbené 0

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti Slevoteka.cz s.r.o. so sídlom Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 67945, (ďalej len „Prevádzkovateľ“) stanoví postup pre podávanie a vybavovanie reklamácií a sťažností zákazníkov Prevádzkovateľa.

I. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľ na svojich internetových stránkach www.relaxero.sk umožňuje zákazníkovi získanie voucheru na určitý tovar či službu (ďalej len „voucher“) v prípade, že si tento tovar či službu objedná minimálne dopredu stanovený počet zákazníkov. Prevádzkovateľ tak iba sprostredkováva dodanie tovaru či poskytovanie služby. Dodávateľom tovaru či poskytovateľom služby je osoba odlišná od Prevádzkovateľa, ktorá je v ponuke tovaru či služby vždy dopredu presne identifikovaná (ďalej len „Poskytovateľ“).

Zákazník objdenávkou akceptuje tieto Obchodné podmienky zverejnené Prevádzkovateľom na internetovej stránke www.relaxero.sk. Tieto Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa, zákazníka a poskytovateľa.

Reklamáciou alebo sťažnosťou sa rozumie najmä vyslovenie námietok či pripomienok k zaslanému voucheru a realizovanej platbe a k ďalšiemu jednaniu či postupu Prevádzkovateľa.

II. Náležitosti reklamácie

Zákazník je oprávnený podávať reklamácie iba tak, ako stanovuje tento reklamačný poriadok.

Zákazník je povinný v rámci reklamácie uviesť svoje identifikačné údaje - minimálne e-mailovú adresu, pod ktorou je registrovaný na www.relaxero.sk.

Zákazník je ďalej povinný uviesť dôvody reklamácie a ako k reklamovanej skutočnosti došlo a to zrozumiteľnou formou.

Zákazník je tiež povinný doplniť ním tvrdené skutočnosti, najmä kópiou voucheru. Pre tento účel mu je poskytnutá lehota 7 dní, ktorá môže byť primerane predĺžená.

III. Dôvody odmietnutia podanej reklamácie

Prijatie a ďalšie spracovanie reklamácie môže byť odmietnuté v prípade, že:

  1. reklamáciu podala osoba, ktorá nie je zákazníkom Prevádzkovateľa,
  2. reklamácia nemá výšku stanovenej náležitosti a jej nedostatky neboli odstránené ani v primeranej lehote, ktorá bola k tomu určená,
  3. reklamácia sa už vybavuje
  4. vo veci rozhodol súd alebo správny orgán alebo riadenie vo veci bolo pred súdom alebo správnymi orgánmi zahájené,
  5. uplynula lehota na podanie reklamácie,
  6. predmet reklamácie nespadá do zodpovednosti Prevádzkovateľa popísanej v Obchodných podmienkach spoločnosti.

IV. Príjem sťažností a reklamácií

Reklamácie a sťažnosti môžu byť odoslané spoločnosti:

  1. e-mailovou správou,
  2. telefonicky alebo
  3. poštou.

Zákazník je povinný použiť kontakty uvedené na www.relaxero.sk.

V. Spracovanie sťažností a reklamácií

Lehota na vybavenie reklamácie predstavuje 30 kalendárnych dní a začína bežať dňom obdržania reklamácie.

VI. Záverečné ustanovenie

Tento Reklamačný poriadok je účinný od 19. 6. 2017.

telefon

0233 329 903

Vo všedné dni od 08:00 do 18:00


telefon

podpora@relaxero.sk

Napíšte nám dotaz a radi zodpovieme.

založeno 2010

Sme špecialisti na cestovanie
už od roku 2010


:)

Garantujeme vašu 100%
spokojnosť